Νόμιμη πλέον η ενοικίαση των σπιτιών μας σε τουρίστες (Airbnb)Προϋποθέσεις

0
1696

Με τον Ν. 4446/2016 καθορίστηκαν για πρώτη φορά οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες διαμοιρασμού (Airbnb ή άλλες) και τίθεται σε ισχύ από 01.02.2017.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

• Ο εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο, εγγεγραμμένος στο «Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων»* που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. O αριθμός εγγραφής στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων υποχρεωτικά συνοδεύει την ανάρτηση σε ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής.

• Δεν επιτρέπεται η καταχώρηση περισσοτέρων των δύο (2) ακινήτων ανά Α.Φ.Μ. δικαιούχου εισοδήματος.

• Το ακίνητο έχει εμβαδόν τουλάχιστον εννέα (9) τετραγωνικών μέτρων και διαθέτει φυσικό φωτισμό, αερισμό και θέρμανση.

• Το ακίνητο έχει λάβει όλες τις νόμιμες οικοδομικές άδειες ή έχει διατηρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3843/2010 (Α’ 62) ή έχει υπαχθεί στις ρυθμίσεις του άρθρου 24 του Ν. 4014/2011.

• Η μίσθωση εκάστου ακινήτου δεν υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Για νησιά κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων η μίσθωση εκάστου ακινήτου δεν υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος.

Υπέρβαση της διάρκειας των ενενήντα (90) ημερών, επιτρέπεται εφόσον το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή υπεκμισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει προς εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί οικονομίας διαμοιρασμού, δεν ξεπερνά τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ κατά το οικείο φορολογικό έτος.

• Τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα, χωρίς την παροχή οιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Σε περίπτωση μη τήρησης των δύο πρώτων προϋποθέσεων επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

Από τη διαπίστωση της παράβασης, ο εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης. Σε περίπτωση μη τήρησης εκ νέου των δύο πρώτων προϋποθέσεων, εντός του ιδίου φορολογικού έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται στο διπλάσιο, και στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης, στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος.

Σε περίπτωση μη πλήρωσης των λοιπών προϋποθέσεων εφαρμόζεται κατά περίπτωση η κείμενη νομοθεσία.

Έλεγχοι μπορεί να διενεργούνται από μικτά κλιμάκια του Υπουργείου Οικονομικών και Τουρισμού.

Το Υπουργείο Οικονομικών δύναται να ζητά από κάθε ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία δραστηριοποιείται στην οικονομία του διαμοιρασμού, κάθε πληροφορία η οποία είναι απαραίτητη για την ταυτοποίηση του εκμισθωτή ή υπεκμισθωτή.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΠΑ

Το εισόδημα που αποκτάται από τη βραχυχρόνια μίσθωση θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία και φορολογείται αυτοτελώς σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

Εισόδημα από ακίνητη περιουσία(ευρώ) Συντελεστής %
0-12.000 15%
12.001-35.000 35%
35.001- 45%

Ο εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής υποχρεούται στην υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.

Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις δεν υπάγονται σε φόρο διαμονής, όπως τα καταλύματα του Ν. 4276/2014 (κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια ή διαμερίσματα).

Η μίσθωση ακινήτου που πληροί τις προϋποθέσεις της βραχυχρόνιας μίσθωσης απαλλάσσεται του ΦΠΑ.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Η μίσθωση ή υπεκμίσθωση ακινήτου βάσει του Νόμου για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις δεν δημιουργεί υποχρέωση ασφάλισης για τον μισθωτή ή υπεκμισθωτή.

Οι μισθώσεις, που δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με τον Ν. 4446/2016, είναι νόμιμες, μόνον εφόσον αφορούν σε τουριστικά καταλύματα οιασδήποτε λειτουργικής μορφής, εφοδιασμένα με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας ΕΟΤ.

* Η εφαρμογή για το Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων δεν είναι ακόμα προσβάσιμη καθώς βρίσκεται σε διαδικασία σχεδίασης και υλοποίησης.

 

Διομήδης Μπατάκης  λογιστής – φοροτέχνης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ