Eφημερίδα Κρητική Επιθεώρηση: Το σχέδιο για την πυρόπληκτη περιοχή Μελάμπων , Σαχτουρίων, Κρύα Βρύσης, Αγία Γαλήνης, Ορνές

0
1198

Εφημερίδα Κρητική Επιθεωρηση- www.goodnet.gr

Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Δήμου το σχέδιο για τις περιοχές που επλήγησαν απο πυρκαγιές 

 

Το σχέδιο Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης και Αναπτυξιακής Αναβάθμισης της πληγείσας από τις πυρκαγιές περιοχής Μελάμπων, Κρύας Βρύσης, Σαχτουρίων, Αγία Γαλήνης, Ορνές βρίσκεται πλέον αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίου Βασιλείου, ενώ απεστάλη με sms το λινκ σε όλους τους φορείς και δημότες που συνεργάστηκαν για την σύνταξη του.

Για το θέμα ο κ. Αντώνης Τσουρδαλάκης, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Βασιλείου, σημειώνει: «Η μη ύπαρξη, έως τώρα, επισήμως, ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου είχε δύο πολύ σοβαρές επιπτώσεις. Αφενός δημιουργούσε έλλειμμα συστηματικής παρακολούθησης και ανάλυσης των δεδομένων και αφετέρου οδηγούσε στη διόγκωση των συναισθημάτων απογοήτευσης, αγανάκτησης και απελπισίας των κατοίκων, οι οποίοι αποζητούσαν εντατικοποίηση των προσπαθειών λήψης μέτρων πρόληψης, καταστολής, απόδοσης ευθυνών, καθώς και οικονομικής ανάκαμψης.

Για το λόγο αυτό και πριν δυο χρόνια εισηγηθήκαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη σύνταξη της εν λόγω σχετικής μελέτης. Με εντατική δουλειά, συλλογής, αξιολόγησης και επεξεργασίας στοιχείων φτάσαμε σήμερα στο σημείο να δημοσιοποιούμε τα αποτελέσματα και να έχουμε µια εμπεριστατωμένη συνολική εικόνα των συνεπειών, στο περιβάλλον, στην οικονομία, στον τουρισμό, στην κοινωνία καθώς και ιεραρχημένες τεχνοκρατικά άρτιες προτάσεις.

Το πόνημα αυτό δεν αποτελεί απλά ένα κείμενο ευρημάτων/συμπερασμάτων και προτεινόμενων μέτρων, αλλά πρόκειται για ένα σχέδιο δράσης που ενσωματώνει και την γνώση, που εκπορεύεται από την κοινωνία των πολιτών της περιοχής. Συγκεκριμένα αποτελεί προϊόν συνδιαμόρφωσης τόσο των θεωρητικών και τεχνικών γνώσεων της ομάδας των μελετητών, όσο και της εμπειρίας και της γνώσης των τοπικών ιδιαιτεροτήτων της περιοχής από τους ίδιους τους κατοίκους της. Πρωτόφαντη στα ελληνικά χρονικά εκπόνησης συναφών μελετών είναι η επώνυμη, ενεργός συμμετοχή διακοσίων και πλέον κατοίκων και φορέων της περιοχής, με την συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου.

Τέλος, όντας εφικτά όλα εκείνα τα μέτρα που παραθέτει η μελέτη, σε συνδυασμό με την προτεινόμενη δέσμη έργων από την ομάδα εργασίας, οι κάτοικοι της περιοχής, ουσιαστικά συνυπογράφουν την παρούσα μελέτη, αιτούμενοι την όσο το δυνατόν ταχύτερη προώθηση των προτεινόμενων ενεργειών».

ΣΤΟ 700% Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΚΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ

 

Στα πιο σημαντικά στοιχεία της μελέτης περιλαμβάνεται η αποτύπωση των επιπτώσεων με ενδεικτική αυτή της μείωσης της ελαιοπαραγωγής στην περιοχή σε ποσοστό 700%. Ταυτόχρονα παρατηρείται ο εκμηδενισμός των ατομικών εισοδημάτων και υποβάθμιση της αξίας γης στην περιοχή ενώ ένας από τους βασικούς προβληματισμούς που αναδεικνύει η μελέτη είναι η εγκατάλειψη, ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η ερημοποίηση των περιοχών και εν τέλει την πληθυσμιακή γήρανση.

 

«ΠΛΕΓΜΑ» ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ

Τα έργα που προτείνει η μελέτη βασίζονται σε έξι άξονες που αφορούν την δημιουργία νέων ή και βελτίωση υφιστάμενων υποδομών, την πυροπροστασία της περιοχής, έργα ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης, δράσεις εθελοντισμού, εκπαίδευσης και ενημέρωσης, αναζωογόνηση του πρωτογενούς τομέα και αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.

 

 1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ –ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η βελτίωση των υποδομών εστιάζει σε τομείς οδοποιίας, υποδομές προσβασιμότητας και στα δίκτυα ενέργειας, με αντανάκλαση στους στόχους της πυροπροστασίας, της προσβασιμότητας και της τουριστικής αναβάθμισης.

Σε ό,τι αφορά τα έργα οδοποιίας και τις υποδομές προσβασιμότητας η μελέτη επισημαίνει πως παρουσιάζεται η ανάγκη να προταθούν έργα για διαμορφώσεις των υφιστάμενων, διανοίξεις και ασφαλτοστρώσεις νέων δρόμων, καθώς και βελτίωση της προσβασιμότητας τους.

Πιο συγκεκριμένα, οι επεμβάσεις που προτείνονται στον άξονα αυτόν, αφορούν:

– Βελτίωση των υφιστάμενων επαρχιακών δρόμων: Σπήλι – Αγία Γαλήνη και Σπήλι – Μέλαμπες – Αγία Γαλήνη

– Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Καλομάτη – Μαζά

– Μελέτη και κατασκευή νέας οδού στα όρια του οικισμού της Αγίας Γαλήνης που θα αποτελέσει εναλλακτική δίοδο πρόσβασης

 

– Ολοκλήρωση και βελτίωση της νέας οδού Άγιος Γεώργιος – Άγιος Παύλος

– Συντήρηση των αγροτικών δρόμων

 • Μελαμπών – Αγίας Γαλήνη
 • Κρύας Βρύσης – Μελάμπων
 • Μέλαμπες- Βούλγαρη – Γλίτσωνας
 • Αμμούδια Μούταλης – Άγιος Γεώργιος

 

Οι προτάσεις που απαντούν στην προσβασιμότητα αφορούν:

– Βελτίωση προσβασιμότητας και επέκταση του δικτύου αγροτικών δρόμων και διασύνδεση μεταξύ τους.

– Σωστή διαμόρφωση δρόμων ώστε πάντα να έχουν διέξοδο

– Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων καθοδήγησης

– Κατασκευή υδατοδρομίου στην Αγία Γαλήνη

– Βελτίωση υποδομών στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης

Η μελέτη αναδεικνύει και την ανάγκη βελτίωσης στις υποδομές παραγωγής ενέργειας καθώς και συντήρηση των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ και φωτοβολταΐκών πάνελ ενώ αναγκαία καθίσταται και η επέκταση του δικτύου ρεύματος.

 

 1. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Συγκεκριμένες προτάσεις περιλαμβάνονται και για έργα πυροπροστασίας, που αποτελούν και μια από τις βασικές προτεραιότητες. Κεντρικοί στόχοι είναι :

– η δημιουργία μηχανισμού πρόβλεψης και ενημέρωσης συνθηκών υψηλού κινδύνου,

– η άμεση ενεργοποίηση κατάστασης επιφυλακής και η καλλιέργεια νοοτροπίας εθελοντισμού και συνεργασίας,

– η δημιουργία προληπτικών μέτρων αντιπυρικού χαρακτήρα και

– η ενίσχυση και αναβάθμιση των μέτρων πυρόσβεσης, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων μεταφοράς τεχνογνωσίας από τους πυροσβέστες στους εθελοντές, αλλά και αντίστροφα, όσον αφορά σε στοιχεία τοπικής ιδιαιτερότητας.

 

 1. ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ

 

Οι αντιπυρικές ζώνες προτάσσεται να δημιουργηθούν πέριξ του οικισμού Κάτω Κρύας Βρύσης και εκατέρωθεν της κεντρικής επαρχιακής οδού έως τις Τ.Κ. Αγίας Γαλήνης, Σακτουρίων και Μελάμπων, με όργωμα αγροτικών-κτηνοτροφικών εκτάσεων. Παράλληλα, ζώνες θα προκύψουν από την διάνοιξη αγροτικών δρόμων παραλλήλων με την φορά των βορείων ανέμων, όπου το επιτρέπουν οι κλίσεις του εδάφους, που θα βοηθήσουν να μη μεταδίδεται η φωτιά σε όλη την περιοχή.

Συνοπτικά προτείνονται:

 • ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ

Σύμφωνα με την μελέτη ο σωστός προγραμματισμός και τοποθέτηση των περιπολιών, είναι ένα αναγκαίο μέτρο στο πλαίσιο της πυροπροστασίας. Συνεπώς προτείνει:

-Συχνές περιπολίες τις μέρες που πνέουν ισχυροί άνεμοι

-Αναδιάταξη των πυροσβεστικών δυνάμεων τους καλοκαιρινούς μήνες με ενίσχυση περιπολιών στην περιοχή, καθιερώνοντας μόνιμη πυροσβεστική μονάδα κατά την θερινή περίοδο

– Ένα όχημα της πυροσβεστικής να επιτηρεί την πολύπαθη περιοχή.

-Δασοφύλαξη και σωστή αστυνόμευση των χωραφιών για έλεγχο κινητικότητας

 

 • ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ- ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΙΑ

 

Η ύπαρξη ενός μόνο πυροφυλακίου στις εξεταζόμενες περιοχές έχει αποδεχθεί μη αποτελεσματικός, οδηγώντας στην ανάγκη για δημιουργία νέων πυροφυλακίων, πυροσβεστικών κλιμάκιων αλλά και πυροσβεστικού σταθμού.

Πιο συγκεκριμένα προτείνονται:

-η δημιουργία πυροσβεστικού κλιμακίου στην περιοχή,

-τοποθέτηση πυροφυλάκιων σε κομβικά σημεία της περιοχής για άμεση επέμβαση και επιτήρηση με σύγχρονες υποδομές επικοινωνίας, που θα παρέχει δυνατότητες ελέγχου και επιτήρησης.

-Αναβάθμιση Πυροφυλακίου Κρύας Βρύσης με συνεχείς παρουσία πυροσβεστών με κατάλληλα οχήματα σε 24ωρη βάση, κατά τη θερινή περίοδο

-Δημιουργία πυροσβεστικού σταθμού

 

Στις σημαντικές προτάσεις περιλαμβάνεται και η αποψίλωση- καθαρισμός στους οικισμούς στην περιοχή μέσα από συγκριμένα μέτρα και εποπτεία.

 

 • ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης, σήμερα οι πυροσβεστικές δεξαμενές τροφοδοσίας νερού της Διεύθυνσης Δασών που υπάρχουν στην περιοχή είναι πλήρως αναξιοποίητες, καθόσον κανείς δεν φροντίζει για την πλήρωσή τους με νερό και έτσι δεν υπάρχει δυνατότητα τροφοδοσίας στα πυροσβεστικά οχήματα σε περίπτωση πυρκαγιάς. Έτσι, ένα απαραίτητο μέτρο πυροπροστασίας είναι οι κρουνοί να μπορούν να αξιοποιηθούν και να εξεταστεί η ανάγκη για τοποθέτηση νέων.

Συγκεκριμένα, προτείνονται:

– Καταγραφή των πυροσβεστικών κρουνών

– Αξιοποίηση του δικτύου πυροσβεστικών δεξαμενών της Δ/νσης Δασών

-Τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών εντός των οικισμών.

 

 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

Στη μελέτη προτείνεται επιπλέον η τοποθέτηση κλειστού συστήματος τηλεόρασης για δασοπροστασία σε προεπιλεγμένα σημεία όπου εντοπίζεται συχνά φωτιά με στόχο την πιο αποτελεσματική επιτήρηση της περιοχής.

 

 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Όπως αναφέρει η μελέτη η επέκταση του δικτύου άρδευσης και η ύπαρξη κρουνών λήψης νερού βοηθάει στην άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς, αλλά και στην καλλιέργεια ιδιαίτερα παραγωγικών εκτάσεων που βρίσκονται στις εν λόγω περιοχές και δημιουργούν άμεσα αντιπυρικές ζώνες. Επίσης, παρουσιάζεται ανάγκη να καλυφθούν υποδομές σε ανερχόμενη περιοχή που έρχεται να απαντήσει σε νέο τύπο τουρισμού υψηλού εισοδήματος (βίλες με πισίνες), αλλά και να ικανοποιήσουν την αύξηση αριθμού στην περιοχή. Έτσι, έργα στον τομέα αυτό κρίνονται απαραίτητα, όπως προτείνονται και ακολούθως:

-Αποτύπωση υφισταμένου δικτύου άρδευσης και καταγραφή προβλημάτων και απωλειών στο δίκτυο.

 

– Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου στα Σακτούρια

-Επέκταση υποδομών δίκτυα ύδρευσης- άρδευσης- αποχέτευσης προς την περιοχή Λενικό – Αλέξαινα -Μούδια – Άλωνα – Λαβρασό – Βρουλόκαμπο – Ροθιανά

-Επέκταση των δικτύων άρδευσης πέριξ του οικισμού Κάτω Κρύας Βρύσης και εκατέρωθεν της κεντρικής επαρχιακής οδού έως τις Τ.Κ. Αγίας Γαλήνης, Σακτουρίων και Μελάμπων.

-Επέκταση των δικτύων άρδευσης βόρειο-ανατολικά του οικισμού Μελάμπων έως και την εδαφική περιφέρεια της Αγίας Γαλήνης, (Κάτω Αμπέλια, Βούλγαρης, Γλίτσωνας, Κόκκινου Σόχωρο, Ρίζα κλπ) καθώς και σε άλλες περιοχές των όμορων οικισμών

-Διαχείριση του νερού και κατανομή του στις περιοχές που υπάρχουν προβλήματα

-Αξιοποίηση δικτύου σε κύρια σημεία για βέλτιστη λειτουργικότητα μανικών πυρόσβεσης

 

 • ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

Στην μελέτη επισημαίνεται πως υπάρχουν πολλά επιφανειακά νερά και όμβρια ύδατα στους ορεινούς όγκους της περιοχής που μπορούν εύκολα να συγκεντρωθούν και είναι αναξιοποίητα. Η αξιοποίησή τους με κατασκευή δεξαμενών, μπορούν να συντελέσουν στην μείωση της λειψυδρίας της περιοχής και να βοηθήσουν τόσο τις ανάγκες άρδευσης της τοπικής αλλά και ευρύτερης περιοχής, βοηθώντας στην ανάπτυξη των καλλιεργειών, αλλά να αποτελέσει και σημείο άμεσης παροχής ύδατος ή ανεφοδιασμού σε περίπτωση τυχόν πυρκαγιάς -καθώς στην περιοχή δεν υπάρχει κανένα τέτοιο σημείο-.

Πιο συγκεκριμένα, τα έργα που προτείνονται είναι:

-Αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού της περιοχής με τη δημιουργία Όμβριοδεξαμενών -λιμνοδεξαμενών, μικρών φραγμάτων.

-Μελέτη και κατασκευή μικρής λιμνοδεξαμενής, στα δυτικά της Κρύας Βρύσης, που θα συγκεντρώνει τα επιφανειακά νερά και τα όμβρια το χειμώνα σε κατάλληλο υψόμετρο που θα ενισχύει την ασφάλεια του χωριού από Δυτικά.

– Μελέτη για κατασκευή λιμνοδεξαμενής στον Ακουμιανό ποταμό.

– Κατασκευή δεξαμενής στο λόφο «Κεφάλα».

– Λιμνοδεξαμενή από βουνό Κέντρος

 

 • ΜΙΚΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ- ΠΗΓΕΣ (ΠΛΑΤΥΣ)

Στην αξιοποίηση των φυσικών υδάτων μπορούν να συμβάλλουν και η κατασκευή μικρών φραγμάτων και η εκμετάλλευση πηγών. Έτσι, επιλέγονται οι ακόλουθες προτάσεις:

– Αξιοποίηση υφισταμένων επιφανειακών πηγών, χώρων αποθήκευσης νερού

– Πρόβλεψη στην μελέτη κατασκευής δικτύων από τη αξιοποίηση του φράγματος του Πλατύ ποταμού

-Εξασφάλιση μελλοντικής άρδευσης από το φράγμα του Πλατύ Ποταμού.

-Αξιοποίηση των νερών του Σπηλίου.

Μελέτη για κατασκευή μικρού φράγματος, στον Ακουμιανό ποταμό.

 

ΝΕΕΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΠΗΓΕΣ

Σε ό,τι αφορά τις νέες υδάτινες πηγές –Γεωτρήσεις προτείνονται:

– Αξιοποίηση παραγόμενων ποσοτήτων νερού από τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων Αγίας Γαλήνης

– Διάνοιξη νέων γεωτρήσεων σε συνεργασία με τον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων

(ΤΟΕΔ)

– Διάνοιξη μιας τουλάχιστον γεώτρησης ανά περιοχή με τον κατάλληλο εξοπλισμό και με εφεδρικό Η/Ζ για την περίπτωση εκτεταμένης διακοπής ρεύματος.

– Μελέτη για τον εμπλουτισμό γεωτρήσεων το χειμώνα

 

 • ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στα σημαντικά μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου στην περιοχή η μελέτη προβλέπει την εκπαίδευση και ενημέρωση των πολιτών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης των κινδύνων αλλά και κατάλληλης προετοιμασίας και ένταξής τους στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του δήμου. Όπως επισημαίνεται κύριο ζητούμενο είναι οι εθελοντές πολίτες να εκπαιδευτούν σε ζητήματα α) πυρκαγιών και μέτρων προστασίας, β) διαχείρισης της πληροφορίας – διαχείρισης του πανικού, γ) πρώτες βοήθειες και δ) άμεσης παρέμβασης – κατάσβεσης.

Στο πλαίσιο αυτό καθοριστική είναι η οργάνωση των εθελοντικών ομάδων με βασικούς άξονες την αύξηση του αριθμού και εκπαίδευση των Εθελοντών Πυροσβεστών από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου, καθώς και αύξηση των πυροσβεστικών οχημάτων του Δήμου (αγροτικών με ψεκαστικά) και τη δημιουργία μητρώου εθελοντών που θα ενεργοποιείται σε ετήσια βάση.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται επίσης σε άξονες όπως η εκπαίδευση των πολιτών που είναι καθοριστική για τη γνώση των κινδύνων, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αλλά και του σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην περιοχή. Τέλος, στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαία όπως αναφέρει η μελέτη η αναβάθμιση του εξοπλισμού στην περιοχή.

 

 1. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

 

Το «επόμενο βήμα» στην ανάπτυξη της περιοχής θα γίνει μέσα από την ανασύσταση του πρωτογενούς τομέα που έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα στο σκέλος της ελαιουργίας και αμπελουργίας.

Στο πλαίσιο αυτό η μελέτη προτείνει:

-Ανασύσταση ελαιώνων με ένταξη σε ειδικό πρόγραμμα με άμεση χρηματοδότηση χωρίς περιορισμούς (π.χ. στον αριθμό των ελαιόδεντρων και το επάγγελμα του καλλιεργητή)

-Ανασύσταση της καλλιέργειας των αμπελώνων με στόχο την ποιοτικότερη και αποδοτικότερη τοπική παραγωγή

-Δημιουργία ενός αγροτικού συνεταιρισμού και ομάδων παραγωγών στην περιοχή.

Υπάρχει ανάγκη για ανάπτυξη του δευτερογενή τομέα αγροτικής παραγωγής και η παραγωγή κάποιου είδους στην περιοχή που θα προσφέρει εναλλακτικό εισόδημα και που δεν θα χρειάζεται τόσο μεγάλο χρόνο αποκατάστασης, όπως το ελαιόδεντρο σε περίπτωση πυρκαγιάς. Επίσης, υπάρχει περιθώριο για τόνωση, με διάφορα μέτρα, της τοπικής επιχειρηματικότητας με την αξιοποίηση εναλλακτικών καλλιεργειών και την προώθηση τυροκομείων – σαλιγκαροτροφείων – ενέργειας – αγροτοτουρισμού – καλλιέργειας άγριων χόρτων κλπ.

Επιπλέον, περιλαμβάνεται συγκεκριμένο πλέγμα δράσεων μέσα από συνέργειες για την προώθηση των παραγόμενων τοπικών προϊόντων. ΟΙ συνέργειες αφορούν τόσο τους επαγγελματίες όσο και των φορέων της περιοχής. Προς την κατεύθυνση αυτή προτείνεται η ίδρυση φορέα που θα κάνει συμφωνίες αποδοτικές για τους αγρότες, και θα έχει ένα γενικό συντονισμό ώστε να μην παράγουν προϊόντα σε ποσότητες που θα μείνουν απούλητα και θα ρίξουν τις τιμές, αλλά θα τους κατευθύνει προς οικονομικά αποδοτικές καλλιέργειες που θα μπορεί να τις αντέξει το μικροκλίμα της περιοχής (πχ φραγκόσυκα, χαρούπια κλπ).

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ –ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ

Απαραίτητη είναι σύμφωνα με τη μελέτη η δημιουργία κτηνοτροφικών και γεωργικών ζωνών με ελεγχόμενη βόσκηση της γεωργικής έκτασης, κατόπιν σύνταξης συγκεκριμένου σχεδίου.

 

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ

Σε ό,τι αφορά τον συναινετικό αναδασμό η μελέτη προτείνει:

-Αξιολόγηση εδαφών και ομαδοποίηση καλλιεργειών ανά περιοχή

-Αναδιάρθρωση καλλιεργειών (μελέτη- χρηματοδότηση)

-Συναινετικός αναδασμός σε γεωργικές κτηνοτροφικές εκτάσεις των υπό εξέταση οικισμών

-Εξέταση της δυνατότητας για συν-καλλιέργειες

-Επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα ώστε να συμπαρασυρθούν σε βάθος χρόνου και οι υπόλοιποι παραγωγικοί τομείς της περιοχής

-Επιστημονική υποστήριξη με άμεση παρέμβαση των υπηρεσιών του Υπ. Γεωργίας (γεωπόνων, γεω-τεχνολόγων, κτηνιάτρων κ.α.) για υποβοήθηση των πληγέντων αγροτών και άλλων επαγγελματιών τη περιοχής

 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Στις προτεραιότητες που αναδεικνύει η μελέτη είναι η συνολική αναβάθμιση του τουριστικού τομέα, μέσα από την αξιοποίηση «εργαλείων» και δυνατοτήτων που έχει η ευρύτερη περιοχή στις μορφές εναλλακτικού τουρισμού και την σύνδεσή του με τις ιδιαίτερες περιπατητικές διαδρομές, την φύση και τον πρωτογενή τομέα. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται δράσεις ανάδειξης και προβολής, μέσα από την αξιοποίηση χρηματοδότησης, του τουριστικού προϊόντος, των ειδικών στοιχείων που μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης, την ανάδειξη τοπικών διαδρομών και αξιοποίηση υποδομών καθώς και τη μελέτη τη για τη σύνδεση της παραλιακής ζώνης με την ενδοχώρα της περιοχής έτσι ώστε να υπάρχει ισόρροπη ανάπτυξη και σε ίδιους χρόνους ανάπτυξη και ανάδειξη του τόπου.

 

Η μελέτη προτείνει την προώθηση, μέσω χρηματοδότησης των ανασκαφών στην περιοχή Κάστελος – Ορνέ η οποία θα προσελκύσει πλήθος επισκεπτών λόγω του αρχαιολογικού πλούτου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

ten + nine =