4 Μαϊου 1947 – Ψήφισμα

0
1468

Κυριακή 4 Μαίου 1947 – Ψήφισμα


Στο πλαίσιο έρευνας της τοπικής μας ιστορίας η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη έχουν προκύψει αρκετά νέα και σημαντικά ευρήματα.Ένα από αυτά παραθέτω:


Σαν τέτοιες μέρες 4 Μαίου 1947 σε μια ιστορική περίοδο δυσάρεστη για το έθνος μας και μέσα στις γενικευμένες έκρυθμες συνθήκες του μεταπολεμικού εμφυλίου, η τοπική κοινωνία των Μελάμπων δείχνει την ωριμότητα την ψυχική δύναμη, την αποφασιστικότητα και αρθρώνει σώφρονα λόγο με στόχο να επικρατήσει ειρήνη , συμφιλίωση, συνύπαρξη.

Την πράξη αυτή  θεωρώ ως από τις σημαντικότερες της νεότερης τοπικής ιστορίας μας, που επιβεβαιώνει την διαχρονική ποιότητα του κώδικα αρχών και αξιών των Μελαμπιανών

Η Ιστορία μας διδάσκει !


Αντώνης Τσουρδαλάκης

 

Παραθέτω πλήρες το άγνωστο έως τώρα ντοκουμέντο από την εφημερίδα «Κρητική Επιθεώρηση» φύλλο Σαββάτου 17 Μαΐου 1947

 

psifisma 4 5 1947

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

Εν Μέλαμπες σήμερον την 4 Μαΐου 1947 ημέραν Κυριακήν συνήλθομεν οι κάτωθι υπογεγραμμένοι κάτοικοι αντιπροσωπεύοντες απάσας τας πολιτικάς παρατάξεις του χωριού μας, μετά των εκ Ρεθύμνης προς τούτο ελθόντων δικηγόρων Εμμ. Πετρακάκη και Μιχ. Παπαδάκη και Νικολάου Εμμ. Αποστολάκη εκ Σακτουρίων και συσκεφθέντες προς τον σκοπόν να αποτραπή δια παντός τρόπου η δημιουργία διενέξεων και εμφυλίων προστριβών και όπως αποκλεισθή η επέκτασις εμφυλίου πολέμου εις την περιφέρειαν μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝ

1) Αποδοκιμάζομεν πάσαν προσπάθειαν, οποθενδήποτε προερχομένην, τείνουσαν εις την επέκτασιν του εμφυλίου πολέμου εις την περιφέρειάν μας (τέως Δήμου Μελάμπων), δηλούμεν δε ότι πάσαν τοιαύτην προσπάθειαν θα αντιμετωπίσωμεν σύσσωμοι και ηνωμένοι ανεξαρτήτως πολιτικών παρατάξεων.
2) Δια πολιτικάς πεποιθήσεις και μόνον, εφ’ όσον δεν υφίσταται παράβασις του κοινού ποινικού νόμου, διώξεις, οπονθεδήποτε προερχόμεναι, καταδικάζονται και θα αντιμετωπισθούν υφ’ όλων των παρατάξεων.
3) Κάθε ύποπτος, ένοπλος ή μη, είναι υποχρεωμένος να οδηγείται εις την κατωτέρω Επιτροπήν, ήτις θα αποφασίζη περί απομακρύνσεώς του. Επίσης τα τυχόν αναφυόμενα επεισόδια εις την περιφέρειάν μας θα λύωνται και θα εξομαλύνωνται υπό της ιδίας Επιτροπής.
4) Πάσαι αι πολιτικαί παρατάξεις υποχρεούνται να μη προκαλώσιν αλλήλας, κάθε δε πολίτης έχει το δικαίωμα να πρεσβεύη οιανδήποτε ιδεολογίαν, αρκεί να μη προκαλή τους άλλους πολίτας.
5) Τα όργανα της Αγροτικής Ασφαλείας δέον να περιορίζωνται εις τα καθαρώς αφορώντα την Αγροτικήν Ασφάλειαν καθήκοντα των και εις περιπτώσεις κλοπών.
6) Δια τους απομακρυνομένους από την περιφέρειαν του Νομού με σκοπόν αναμίξεως εις τον εμφύλιον πόλεμον εκδηλούμεν την αποδοκιμασίαν μας.
7) Δεν επιτρέπεται εις τας πολιτικάς παρατάξεις να τροφοδοτώσιν και υποθάλπωσιν υπόπτους ξένους, ανεξαρτήτως πολιτικής αποχρώσεως.
8) Συνιστώμεν Επιτροπήν εκ των Μιχαήλ Ι. Φωτάκη, Γεωργίου Αλ. Μελιδονιώτη, Γεωργίου Δημ. Βεργαδή, Ιωάννου Ψυλλάκη, Μιχαήλ Γ. Χριστοφοράκη Ιατρού, και Ηλία Θ. Τρουλλινού, δια την επίλυσιν πάντων των αναφυομένων ζητημάτων, των αφορώντων εις την δημοσίαν τάξιν.

Οι υπογεγραμμένοι εξουσιοδοτημένοι από όλας τας παρατάξεις.
Εμμ. Πετρακάκης, Μιχαήλ Παπαδάκης, Μιχαήλ Χριστοφοράκης, Μιχαήλ Ν. Μπαγιαρτάκης, Γεώργιος Μελιδονιώτης, Ιωάννης Μαρκάκης, Νικόλαος Αυγουστάκης, Ηλίας Θ. Τρουλλινός, Νικόλ. Αποστολάκις, Εμμ. Ι. Παπαδάκης, Πολυν. Πετρακάκης, Γεωρ. Βεργαδής, Ιωσήφ Φασατάκης, Μιχαήλ Ι. Φωτάκης, Κωστ. Ζεάκης, Μιχαήλ Εμμ. Τρουλλινός, Ελευθ. Νικηφοράκης, Ιωάννης Ψυλλάκης, Νικολ. Ε. Νικηφοράκης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ