Ένταξη του εορτασμού των Αγίων 4 Μαρτύρων στο πρόγραμμα της Αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου

0
1548

Για την ιστορία …
από φέτος για πρώτη φορά ! ! … οι εορταστικές εκδηλώσεις στη μνήμη των αγίων 4 Μαρτύρων στις Μέλαμπες, στο επίσημο πρόγραμμα της Αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου μετά από πρόταση του Δ.Σ. Αγίου Βασιλείου

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ                                                                             Α.Π. 10886

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ                                                                   Σπήλι 13-8-2014

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το πρακτικό της αριθ. 14/10-8-2015 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

 

Αριθ. Απόφ. 201/2015                                                                  ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Ένταξη του εορτασμού των Αγίων Τεσσάρων

Μαρτύρων εκ Μελάμπων στο επίσημο πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων της 28ης Οκτωβρίου του Δήμου και της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου

 

Στο Σπήλι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίου Βασιλείου συνήλθε δημόσια σε  τακτική συνεδρίαση, κατόπιν της υπ’ αριθ. 10165/31-7-2015 έγγραφης πρόσκλησης του κ. Προέδρου, που δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα από τους κ.κ. Συμβούλους, τους  κ.κ. Προέδρους  και Εκπροσώπους  των Τοπικών Κοινοτήτων,  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69 και 286 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 21 Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες 17, και σε σύνολο 26 Προέδρων και Εκπροσώπων  Τοπικών Κοινοτήτων  βρέθηκαν παρόντες  17, ήτοι:

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Τσιρινδάνης Εμμανουήλ                                     1. Παπαδάκη Ειρήνη
 2. Βούρβαχης Ιωσήφ                                             2. Λιοδάκης Γεώργιος
 3. Βαρδάκη – Γυπαράκη Ελένη                              3. Σφηνιάς Νικόλαος
 4. Τσουρδαλάκης Αντώνιος                                   4. Νικάκης Ματθαίος
 5. Καπετανάκης Ευάγγελος
 6. Σηφάκης Ελευθέριος
 7. Γρηγοράκης Στυλιανός
 8. Βαβουράκης Βασίλειος
 9. Δασκαλάκης Χαρίλαος
 10. Θεοδωράκης Βασίλειος
 11. Σαρτζετάκης Δημοσθένης
 12. Λουλούδης Ηλίας
 13. Βότζης Ευάγγελος
 14. Γρηγοράκης Σπυρίδων
 15. Γερμανάκη Ελευθερία
 16. Κουνδουράκης Νικόλαος
 17. Κατσαραγάκης Ιωσήφ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Αστρινάκης Εμμανουήλ                                     1. Περαντωνάκης Κων/νος
 2. Φουντιδάκης Εμμανουήλ                                   2. Ορφανουδάκης Νικόλαος
 3. Ανδρουλιδάκης Γεώργιος                                  3. Λογιάκη Αγγελική
 4. Μελαμπιανάκη Ελένη                                       4. Γαλανάκης Σταύρος
 5. Παπαδογιαννάκης Παντελής
 6. Ξερουδάκης Ιωάννης
 7. Παπαδάκης Δημήτριος

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Εφεντάκης Επαμεινώνδας                                 1. Κλειδής Ιωάννης
 2. Γεωργακάκης Γεώργιος                                      2. Αδελιανάκης Κων/νος
 3. Μανουσάκης Ιωάννης                                        3. Μουρνιανάκης Εμμανουήλ
 4. Σουμπασάκης Γεώργιος                                     4. Σαββοργινάκης Ευάγγελος
 5. Περισσάκης Εμμανουήλ                                     5. Φωτάκης Αριστείδης
 6. Λαγουδάκης Βασίλειος
 7. Μανουσάκης Ιωάννης
 8. Ρουκουνάκης Κων/νος
 9. Τζωρτζάκης Γρηγόριος
 10. Ταβερναράκης Ελευθέριος

 

Στη συνεδρίαση  προσκλήθηκε και παρευρέθη ο Δήμαρχος, κ. Ταταράκης Ιωάννης.                      Πριν την έναρξη της συζήτησης, κατά τη διάρκεια της ώρας που διατίθεται για Ενημέρωση Δημάρχου – Χρόνο Παρατάξεων, ο επικεφαλής της Αντιπολίτευσης κ. Λουλούδης Ηλίας λαμβάνοντας το λόγο ζήτησε την αναβολή των υπ’ αριθμόν 4, 5, 19, 20, 25, 31, 32, 33 και 34 Θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, προκειμένου να μελετήσει καλλίτερα τις εισηγήσεις που έχει λάβει. Το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία, κατά την οποία το αίτημα της Αντιπολίτευσης απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία (11/6), δεδομένου ότι οι εισηγήσεις είχαν αποσταλεί στους Συμβούλους ήδη από την Παρασκευή 7/8/2015 (δηλαδή περισσότερο από όσο προβλέπεται στον κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου – άρθρο 10 παρ.7). Τότε, ο κ. Λουλούδης ζήτησε αναβολή – ακύρωση της συνεδρίασης λόγω μη παρουσίας του Πρακτικογράφου. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ Τσιρινδάνης Εμμανουήλ ανακοίνωσε παράταση είκοσι λεπτών της έναρξης της συνεδρίασης, προκειμένου ο Πρακτικογράφος κ. Μελιδονιώτης Ευστράτιος, να προσέλθει στη συνεδρίαση. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης κ.κ. Λουλούδης Ηλίας, Κατσαραγάκης Ιωσήφ, Βότζης Ευάγγελος, Γρηγοράκης Σπυρίδων, Γερμανάκη Ελευθερία και Κουνδουράκης Νικόλαος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση. Μετά την αποχώρηση των προαναφερθέντων συμβούλων, παρόντες παραμένουν έντεκα (11) σύμβουλοι επί συνόλου είκοσι ενός (21), και συγκεκριμένα οι κ.κ. Τσιρινδάνης Εμμανουήλ, Βούρβαχης Ιωσήφ, Βαρδάκη – Γυπαράκη Ελένη, Τσουρδαλάκης Αντώνιος, Καπετανάκης Ευάγγελος, Σηφάκης Ελευθέριος, Γρηγοράκης Στυλιανός, Βαβουράκης Εμμανουήλ, Δασκαλάκης Χαρίλαος, Θεοδωράκης Βασίλειος και Σαρτζετάκης Δημοσθένης.

Με την άφιξη του Πρακτικογράφου, και με τη δήλωση του Προέδρου ότι τα πρακτικά θα τηρούνται συνοπτικά με τρόπο σαφή-ακριβή και παράλληλα θα κρατούνται οι μαγνητοταινίες των συζητήσεων που θα είναι προσιτές σε κάθε ενδιαφερόμενο εφόσον έχει το έννομο συμφέρον που προβλέπεται, κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το υπ’ αριθμόν 2 Θέμα της ημερήσιας διάταξης. Λαμβάνοντας το λόγο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Τσουρδαλάκης Αντώνιος είπε:

«Σας γνωρίζουμε ότι κάθε χρόνο στις 28 Οκτωβρίου στις Μέλαμπες πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις τόσο για το εθνικό μέρος (Επέτειος του ιστορικού ΟΧΙ ) όσο και για το  θρησκευτικό μέρος της ημέρας (Εορτή των εκ Μελάμπων Αγ. 4 Μαρτύρων και εν Ρεθύμνη Μαρτυρησάντων ).

Οι εκδηλώσεις αυτές  περιλαμβάνουν Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, Δοξολογία, σχετική ομιλία για την Εθνική και Θρησκευτική εορτή, Λιτανεία στους δρόμους που περπάτησαν οι Άγιοι 4 Μάρτυρες,  Κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο του χωριού, Παρέλαση, παραδοσιακή φιλοξενία.  Στις εκδηλώσεις αυτές  συμμετέχει πλήθος λαού από ολόκληρη την επαρχία  Αγ. Βασιλείου, του Νομού, και όχι μόνο, προκειμένου να τιμήσουν και την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων.

Εισηγούμαστε  λοιπόν, στα πλαίσια  καταρτισμού και έκδοσης του προγράμματος  εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου όσο και αυτό της Αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου να  συμπεριληφθούν και αυτές των Μελάμπων». Και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψιν του την εισήγηση του κ. Τσουρδαλάκη, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, και μετά από διαλογική συζήτηση

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ομόφωνα

 

 1. Εγκρίνει την ένταξη των εορταστικών εκδηλώσεων Μελάμπων που αφορούν στο  θρησκευτικό μέρος της 28ης Οκτωβρίου (Εορτή των εκ Μελάμπων Αγ. 4 Μαρτύρων και εν Ρεθύμνη Μαρτυρησάντων ) στο επίσημο Πρόγραμμα  Εορταστικών Εκδηλώσεων του Δήμου για την ημέρα αυτή και εισηγείται προς το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης όπως το συμπεριλάβει επίσης. Οι εκδηλώσεις αυτές  περιλαμβάνουν Μέγα Αρχιερατικό Εσπερινό, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, Δοξολογία, σχετική ομιλία για την Εθνική και Θρησκευτική εορτή, Λιτανεία στους δρόμους που περπάτησαν οι Άγιοι 4 Μάρτυρες,  Κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο του χωριού, Παρέλαση, παραδοσιακή φιλοξενία.

 

 

 

 

Η Απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 201/2015.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ                                         ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΣΙΡΙΝΔΑΝΗΣ                                   ΜΕΛΙΔΟΝΙΩΤΗΣ                                         ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                                   ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ                                             ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ